Rättigheter och stöd

På Prinsparets Stiftelse tar vi rättigheter och stöd för personer med dyslexi på allvar. Vår målsättning är att alla barn och unga med dyslexi ska få det stöd de behöver i skolan. Låt oss förklara hur det fungerar!

Alla har rätt till stöd

Barn och elever behöver ingen medicinsk diagnos för att ha rätt till stöd, hjälp och hjälpmedel i skolan. Oavsett om du har en diagnos eller inte, har du rätt till hjälp i skolan om du har svårt med läsning och skrivning. Det är viktigt att alla känner till sina rättigheter! (Källa: (Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek)

Lagar som hjälper

I Sverige finns det lagar som skyddar rättigheterna för personer med dyslexi. Enligt Skollagen behövs inte en formell diagnos för att eleven ska ha rätt till stöd, särskild anpassning eller hjälpmedel under grund- och gymnasieutbildningen. Skollagen (Hyperlink Skollag (2010:800) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)) säger att “alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas i sitt lärande”. Skollagen säger också att barn med funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver för att minska de utmaningar som funktionsnedsättningen kan medföra.  Här kan du läsa Skollagen: Skollagen och förordningar – Skolverket

Diskrimineringslagen är också viktig för att skydda rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Lagen säger att ingen får behandlas sämre på grund av en funktionsnedsättning som dyslexi. 

Om en elev med en dyslexi eller annan NPF- diagnos inte får det stödet som eleven har rätt till enligt Skollagen kan det i vissa fall handla om diskrimingering. Här kan du läsa Diskrimineringslagen: Diskrimineringslag (2008:567) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Har du eller ditt barn blivit diskriminerad kan du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen│DO

Stöd utan diagnos

För att få stöd i skolan behövs det enligt Skollagen inte en formell diagnos. Om du har svårigheter, kan du och dina föräldrar prata med lärare eller skolans rektor för att få hjälp. Alla barn och unga rätt att lära sig och nå toppen av sin potential enligt sina egna förutsättningar och alla barn som har behov av det ska erbjudas extra anpassningar eller särskilt stöd.

Hjälp i skolan

Om du har svårt i skolan på grund av dyslexi, kan du få extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan vara allt från att få provfrågor upplästa till att arbeta med specialanpassade läromedel samt sittplats långt fram i klassrummet, eller extra tydlig genomgång av arbetsmomenten. Ingen diagnos krävs för extra anpassningar och lärare kan tillsammans med elev och vårdnadshavare fylla i en checklista på vad eleven behöver. 

Här kan du läsa mer om extra anpassningar och särskilt stöd: Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – Skolverket 

Rättigheter på arbetsplatsen 

Det är viktigt att ta hänsyn till både biologiska, psykologiska och sociala faktorer för att skapa en arbetsmiljö som är anpassad till personer med funktionsnedsättning. 

Några viktiga faktorer:

  • Att arbetsgivarna har förståelse för dyslexi och hur den påverkar på arbetsprestationen.
  • Att det finns möjlighet att använda tekniska hjälpmedel som rättstavningsprogram eller taligenkänning,
  • Att arbetsuppgifterna kan anpassas
  • Att arbetsmiljön är flexibel och tillgänglig.
  • Att man kan få personligt stöd från kollegor eller chefer.
  • Personer med dyslexi upplever också att det är viktigt att arbetsuppgifterna matchar deras styrkor och intressen,
  • Att personen med dyslexi har möjlighet att utveckla sin kompetens.

(Källa: Jobba friskt NPF)

Prinsparets Stiftelse har tillsammans med EY tagit fram rapporten ”Värdet av att få vara sig själv”. Den fokuserar på neurodiversitet och inkludering i skolan och arbetslivet, med särskilt fokus på dyslexi. Rapporten visar på det samhälleliga och individuella värdet av ett mer inkluderande samhälle.

Läs vår rapport om rättigheter på arbetsplatsen här: https://prinsparetsstiftelse.se/pp_projekt/vardet-av-att-fa-vara-sig-sjalv/
Här finns en sammanfattning av rapporten: one-pager-vardet-av-att-fa-vara-sig-sjalv (1).pdf

Vad är dyslexi?
Vad är dyslexi?
Neurodiversitet och dyslexi
Neurodiversitet och dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Utredning och diagnostisering av dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Lära sig läsa och skriva med dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Självförtroende och dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Hjälpmedel för dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Styrkor och förmågor kopplade till dyslexi
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt
Dyslexirörelsen i Sverige och internationellt

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Instagram

@prinsparetsstiftelse